Burgemeester en wethouders van Zwolle maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – IJsselzone, Windesheim met ingang van donderdag 25 april 2013 gedurende zes weken tot en met woensdag 5 juni 2013 in het Stadskantoor (Lübeckplein 2) voor een ieder ter inzage ligt. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0193.BP10010-0003

De bronbestanden zijn beschikbaar via

http://ro.zwolle.nl/plans/NL.IMRO.0193.BP10010-/NL.IMRO.0193.BP10010-0003/

Een ieder kan op een computer in het informatiecentrum het digitale plan raadplegen.

Het informatiecentrum in het stadskantoor is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

van 9.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 9.00 tot 19.00 uur.

Dit ontwerp voorziet in hoofdzaak in een juridisch planologische regeling voor de bestaande situatie. Het plangebied wordt globaal gevormd door de buurtschappen Spoolde, Schelle, Oldeneel, Harculo, alsmede het Engelse Werk, de uiterwaarden van de IJssel, het dorp Windesheim en omgeving, de polder Sekdoorn (tussen de Soestwetering en de Nieuwe Wetering).

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad, Afdeling Ruimtelijke Planvorming, t.a.v. G.J. Tromp, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende genoemde termijn zijn zienswijze mondeling naar voren te brengen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken dient u voor 29 mei 2013 een afspraak te maken met G.J. Tromp (tel. 038 498 2360).

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied – IJsselzone, Windesheim, kan worden ingediend bij de Raad van State als ook een zienswijze is ingebracht tegen dit ontwerpbestemmingsplan en men belanghebbende is, tijdens de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Klik voor het artikel in de staatskrant op deze link.

Klik hier voor bijlagen bij de toelichting