De IJsseldijk moet worden versterkt om Salland te beschermen tegen overstromingen. Het waterschap onderzoekt sinds vorig jaar welke maatregelen waar genomen moeten worden.
Het waterschap doet dat samen met medeoverheden, bewoners en andere belanghebbenden. In deze zogenoemde verkenningsfase van het project, worden gezamenlijk verschillende oplossingsrichtingen voor dijkversterking in beeld gebracht, waarbij ook innovatieve oplossingen onderzocht. Belangrijk is dat de veiligheid op orde komt en de maatregelen passen in de omgeving.

Vorig jaar is gekeken welk type oplossingsrichtingen het beste genomen kunnen worden per traject. Belangrijk hierbij is of de dijk weer veilig wordt en welke effecten de dijkversterkingsmaatregelen hebben. Er zijn veel ideeën voor dijkversterking verzameld. Ideeën van dijkdenkers, experts en overheden. Deze zijn bestudeerd en op hoofdlijnen beoordeeld of het reële oplossingsrichtingen zijn.

Momenteel is het voorstel voor verder te onderzoeken oplossingsrichtingen per dijktraject klaar. Dit voorstel wordt tijdens de inloopbijeenkomsten gepresenteerd. Als dit voorstel door het bestuur van het waterschap wordt vastgesteld, worden deze oplossingsrichtingen voor dijkversterking in 2018 en 2019 verder uitwerkt. In het voorstel staat aangegeven hoe die worden beoordeeld en onderzocht. Dit is vastgelegd in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, die is in te zien tijdens de inloopbijeenkomsten.

Het waterschap wil de bewoners en partijen in het gebied betrekken bij de noodzakelijke dijkversterking en uitnodigen om mee te denken over de voorgestelde oplossingsrichtingen per dijktraject. Bij elke inloopbijeenkomst is vanaf 19.00 uur tot het einde van de bijeenkomst ruim de tijd voor het geven van opmerkingen, aanreiken van ideeën en het stellen van vragen. Op elke inloopbijeenkomst is kaartmateriaal aanwezig met daarop de voorgestelde oplossingsrichtingen per traject.

Programma
19.00 uur Inloop met informatiemarkt waar vooral de volgende vragen aan de orde komen:
– Wat zijn de voorgestelde oplossingsrichtingen per dijktraject?
– Waarom moet de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst worden versterkt?
– Wat hebben we in 2017 onderzocht?
– Wat gaan we in 2018 en 2019 doen?
– Hoe kan ik meedenken?
21.00 uur Einde bijeenkomst
Om 19.30, 20.00 en 20.30 uur wordt naast de informatiemarkt een korte algemene presentatie gegeven over het dijkversterkingsproject.

Op www.wdodelta.nl/projecten/hwbp/ijsseldijk-zwolle staat meer informatie. Op de inloopbijeenkomst ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (onderzoeksplan) ter inzage. De notitie ligt, na het besluit van het Dagelijks Bestuur, eind februari tot begin april 2018 ter inzage.