DeltaWonen hanteert bij huurwoningen voorrangsregels voor kandidaten die aan de bij de woning genoemde criteria voldoen en een binding met Windesheim hebben

DeltaWonen hanteert de volgende Woningtoewijzing regels.
Woningtoewijzing in kleine kernen bij Zwolle (Wijthem en Windesheim) gelden de volgende regels voor:
• Woningzoekenden met binding met de kern hebben voorrang. Binding dient schriftelijk aangetoond te worden tijdens het intakegesprek.
• Er wordt geselecteerd op basis van inschrijfduur.

Wanneer is er sprake van binding? 
Er is sprake van 
economische binding als de woningzoekende in de kern werkt of vanuit de kern zijn/haar werk moet verrichten.
Er is sprake van 
maatschappelijke binding wanneer de woningzoekende in verband met de plaatselijke samenleving een belang heeft zich in de kern te vestigen. Dit is van toepassing als men gedurende de afgelopen 10 jaar tenminste zes jaar onafgebroken inwoner van de kern is geweest en/of aantoonbaar meerdere jaren actief deelneemt aan het plaatselijke verenigingsleven.

Tot zover de regels van Delta Wonen. Als kandidaat moet je dus zelf  noteren waaruit  je binding met Windesheim bestaat. Die eigen schriftelijke verklaring dien je  mee te nemen naar het intakegesprek met  DeltaWonen. 
Tip: vraag bij een Windesheimse Vereniging waar je lid bent om een schriftelijke verklaring dat je daar lid bent en hoe lang.

Indien het aantonen van binding problemen geeft kan de medewerking van PB worden gevraagd.